art 42 – OPA -Informatievoorziening college dieptreurig – Oostwijk

OPA blijft opkomen voor cultuurhistorisch Oostwijk


Alkmaar, 18 augustus 2021
Betr.: vragen art.42 RvO
Geacht college,
Op 22 juli ben ik samen met de nieuwe burgemeester in Oostwijk
geweest. Bewust had ik voor deze wijk gekozen, omdat die met sloop
wordt bedreigd. Maar ik wilde namens mijn partij Anja Schouten ook hier
mee naar toe nemen omdat deze wijk cultuurhistorie kent en een zeer
actieve bewonerscommissie. Een combinatie die de Onafhankelijke
Partij Alkmaar politiek belangrijk vindt. De kersverse burgemeester
toonde zich enthousiast, maar nam – vanzelfsprekend- geen standpunt
in. Daar heeft OPA alle begrip voor, het bezoek was daar immers ook
niet voor bedoeld.
OPA heeft op 12 augustus technische vragen gesteld om het advies
inzake de cultuurhistorie van Oostwijk (opgesteld door het
gerenommeerde bureau van Steenhuis Meurs )in ontvangst te mogen
nemen. Uiteindelijk hebben we dit niet van u mogen ontvangen. In
eerste instantie werd er gemeld dat het er niet was, in tweede instantie –
nadat ik had aangegeven zeker te weten dat de gemeente het advies
wél heeft – ontving OPA een reactie dat het binnenkort in het college
komt en dat ik het daarna kon krijgen. Resultaat: de gemeenteraad, het
hoogste orgaan, krijgt niet van het uitvoerend orgaan de informatie waar
het om vraagt. Terwijl datzelfde uitvoerende orgaan een tijd lang niets
met het advies heeft gedaan.
Wij zijn in het bezit gekomen van een brief van u als college van 13 Juli
jl., waarin u schrijft aan historische verenigingen dat zij een cultuurhistorisch onderzoek hebben gedaan. Citaat: ‘Dat hebben wij van u
mogen ontvangen. Steenhuis Meurs heeft een advies opgesteld, waarin
de cultuurhistorische waarden helder worden benoemd. Maar we zien
op dit moment geen directe aanleiding enige beschermingsprogramma
toe te kennen’. Einde citaat.
OPA vindt dat de gemeenteraad recht heeft om de inhoud van dit
onderzoek /advies van Steenhuis Meurs te kennen. Reden: op basis
van de inhoud neemt u een standpunt in richting een historische
vereniging. En daarmee een standpunt over de toekomst van Oostwijk.
OPA vindt dat hij zijn controlerende taak zo niet kan uitoefenen.
OPA vindt het gewoon dieptreurig en eigenlijk schandelijk hoe u met
(een deel van ?) de raad omgaat. Al eerder hebben wij met u de
discussies over informatievoorziening gehad, recent bijvoorbeeld rond
het COA aan de Robonsbosweg in januari.
Wij hebben de volgende vragen in het kader van art. 42, RvO
1 Hoe verhoudt uw opstelling – het niet verstrekken van informatie
die in uw bezit is aan de gemeenteraad – zich met de gemeentewet en
met uw actieve informatieplicht?

 1. Kunt u bevestigen dat u in de brief van 13 juli 2021 heeft
  geschreven dat u “op dit moment geen aanleiding ziet om een
  beschermingsvorm toe te kennen”?
 2. Wilt u uw standpunt in het college van 24 augustus heroverwegen
  en dit advies van Steenhuis Meurs, genoemd in uw brief van 13 juli jl.,
  alsnog uiterlijk 24 augustus verstrekken aan de gemeenteraad? Zo nee,
  waarom niet?
  De Onafhankelijke Partij Alkmaar vindt dat een college zelf positie in
  moet nemen over cultuurhistorische waarden in een stad. U stelt in
  genoemde brief dat u een proces met bewoners en Woonwaard
  afwacht.
 3. Wat is de reden dat het college niet zelf een standpunt inneemt
  over de cultuurhistorische waarden?
  U zult begrijpen – dat weten we van andere herstructureringen ook – dat
  een discussie over sloop van je huis waarin je al jaren woont heel heftig
  is voor de bewoners maar ook voor het collectief van de bewoners, de
  sociale structuur van een buurt.
  Wij hebben begrepen dat Woonwaard de planvorming wil overdoen en
  zelfs het sloopbesluit eventueel wil heroverwegen. OPA constateert dat
  daarmee de planvorming en ook het Sociaal Plan nu weer helemaal stil
  komt liggen en vindt dat de stadsvernieuwingsurgentie – door u verleend
  in 2020- dan moet worden ingetrokken. Deze te lange onzekerheid doet
  veel met mensen en is niet goed voor de sociale structuur.
 4. Kunt u bevestigen dat Woonwaard de planvorming over gaat
  doen?
 5. Deelt u de mening van OPA dat de discussie over de situatie
  in Oostwijk een enorme impact heeft op de sociale structuur?
 6. Nu de onzekerheid langer duurt, bent u bereid om de
  stadsvernieuwingsurgentie, verleend in 2020, in te trekken? Zo ja,
  wanneer? Zo nee, waarom niet?
  Met vriendelijke groet,
  Victor Kloos,
  Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *