Gemeente Alkmaar artikel 42 RvO – schriftelijke vraag van OPA en SPA – straatbeeld Oostwijk

Alkmaar, 18 april 2023
Betreft: artikel 42 RvO inzake Oostwijk
Geachte burgemeester Schouten,
Van de bewonerscommissie Oostwijk ontvingen wij een alarmerende mail en
daarom richten wij, Victor Kloos (OPA) en Arie Epskamp (SPA) zich tot u.
Vastgelegd is dat de wijk Oostwijk tot beschermd stadsgezicht is verklaard.
Belangrijk is nu dat Woonwaard maximaal inzet om woningen vóór de verkoop
flink op te knappen; met name gericht op het straatbeeld om daarmee het
beschermde stadsgezicht ook meteen echt gezicht te geven.
Woonwaard heeft de gemeenteraad hierover 10 maart jl een brief gestuurd. De
bewoners zijn daar boos over, omdat de brief naar hun oordeel de lading niet
dekt en eigenlijk onwaarheden bevat.
Woonwaard heeft besloten tot verkoop van 30 sociale woningen waarbij de
kwaliteit van die woningen te wensen overlaat, met name die van de gevels in
het licht van de (aanstaande) status als beschermd stadsgezicht.
De erfgoedorganisaties, de bewoners maar ook de politieke partijen hebben of
dringen erop aan dat Woonwaarde de woningen in goede staat brengt alvorens
er verkocht wordt. In die zin hebben partijen in de raadscommissie zich ook
uitgelaten. De erfgoedorganisaties hebben bij brief van 16 juli 2022 en de
bewonerscommissie bij brief van 12 maart 2023 daar al op aangedrongen.
De bewonerscommissie heeft 12 april een brief verzonden aan de
gemeenteraad met het dringende verzoek om hier aandacht aan te besteden.
Gegeven de huidige politieke situatie leek het ons niet zo zinvol om hier thans
een motie voor in te dienen.
In het kader van artikel 42 RvO hebben wij derhalve de vraag hoe u de rol van
coördinatie van beleid in dit onderhavige dossier aanpakt zodat er geen
onomkeerbare stappen worden ondernomen, al dan niet met tussenkomst van
het Presidium?
Met vriendelijke groeten,
Victor Kloos – Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)
Arie Epskamp – SeniorenPartijAlkmaar (SPA)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *