Groen links stelt vragen aan het college

Wat gaat Alkmaar doen met het Volkshuisvestingsfonds? In Alkmaar staan circa 123.000 woningen waarvan ruim 28.000 corporatiewoningen, dat is 23% van het totaal. Op dit moment staan er 42.741 mensen ingeschreven en jaarlijks zijn er 12.000 woningzoekenden voor een huurwoning.

Mensen met een laag inkomen moeten toegang hebben tot de sociale voorraad, er moet meer gebouwd worden en we moeten zorg dragen voor leefbare wijken en in een sneller tempo woningen verduurzamen. Verduurzaming maakt een belangrijk deel uit van deze plannen, omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een toekomstbestendige woningvoorraad en lager energieverbruik.

Dankzij de inzet van GroenLinks/PVDA heeft het kabinet 450 miljoen euro vrijgemaakt voor kwetsbare wijken. Met het geld kunnen wijken samen met de woningbouwcorporaties inzetten op renovatie, vergroening en verduurzaming van wijken en woningen.

In verschillende woongebieden in Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet besloten om 450 miljoen euro beschikbaar te stellen via het volkshuisvestingsfonds. Het fonds heeft tot doel om de leefbaarheid en woonkwaliteit in kwetsbare gebieden te verbeteren. Daarvoor kunnen de beschikbare gelden ingezet worden om te investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad en de openbare ruimte. Op deze manier wordt de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in kwetsbare gebieden verbeterd. Bron: rijksoverheid.

In het kader van RvO artikel 42 heeft GroenLinks de volgende vragen.

  1. Heeft het college kennis genomen van het feit dat de gemeente begin mei een aanvraag kan doen voor een bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro?
  2. Is het college het met GroenLinks Alkmaar eens dat dit een mogelijkheid is om de leefbaarheid in de diverse wijken van Alkmaar te verbeteren en ook de verduurzaming in wijken te versnellen?
  3. Is het college bereid om ook samen met de corporaties Woonwaard, Van Alckmaer en Kennemer wonen een aanvraag voor te bereiden en in te dienen om aanspraak te maken op middelen uit dit volkshuisvestingsfonds?
  4. Bent u het met de fractie van GroenLinks Alkmaar eens dat deze middelen bijvoorbeeld in kunnen worden gezet voor het verduurzamen van Oostwijk-Koedijk ?
  5. Zijn er eventueel nog andere wijken waarvoor het college overweegt een aanvraag in te dienen? Zo ja welke wijken zijn dit? Zo nee, wil het college dit onderzoeken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *